> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Σφράγιση Αρμών

Σφράγιση Αρμών

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κατά την σφράγιση αρμών πρέπει να τηρούνται 4 βασικοί κανόνες.:
1. Κατασκευαστικός κανόνας πλάτους: Το πλάτος του αρμού πρέπει να επιλέγεται με κριτήριο την αναμενόμενη κινητικότητα. Μια λεπτή λωρίδα σφραγιστικού υλικού δεν μπορεί να παραλάβει επιμηκύνσεις χωρίς να αποκολληθεί αλλά ούτε και να συμπιεσθεί επαρκώς. Η μέγιστη διαρκής επιμήκυνση των υλικών σφράγισης κυμαίνεται (ανεξάρτητα από την ελαστικότητα τους), από 5-20% μόνο. Αυτό σημαίνει ότι για να μην επέλθει αποκόλληση, ένας αρμός πλάτους 10 χλστ. πλάτους επιτρέπεται να επιμηκυνθεί από 0,5 έως 2 χλστ. Αν αναμένεται μεγαλύτερη επιμήκυνση πρέπει να αυξάνεται το πλάτος του αρμού ώστε να μην υπερβαίνουμε αυτό τον συντελεστή.
2. Κατασκευαστικός κανόνας βάθους: Σε κάθε πλάτος αρμού αντιστοιχεί ένα μόνον ορθό τεχνικά βάθος. Η ρύθμιση του βάθους γίνεται με κορδόνι αρμού βάσει του πίνακα αντιστοιχίας.
3. Κατασκευαστικός κανόνας εφελκυσμού δυο επιφανειών: Το σφραγιστικό υλικό πρέπει να ακουμπά μόνο στις παρειές του αρμού αλλά όχι στον πυθμένα του. Το κορδόνι κλειστών κυψελών ή μια διαχωριστική ταινία (ελαιόχαρτο) εμποδίζει επαφή και στις 3 επιφάνειες.
4. Κανόνας χημικής συσχέτισης υλικού- παρειές: Πέραν της κινητικής απαιτείται και χημική συσχέτιση με την παρειά (π.χ. ποτέ σιλικόνη σε μπετόν, μάρμαρο, ή γενικά αλκαλικά υπόβαθρα και πλαστικά χωρίς ειδικά Primer.

Ceremastic CS-24 & 25, Ceremastic - CS - 14, Ceremastic - CS - 28, Ceremastic CS-11, Ceremastic CS-29


Image 1