> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Αποφλοιούμενα Χρώματα

Αποφλοιούμενα Χρώματα

Η αιτία της αποφλοίωσης είναι η απώλεια επαρκούς πρόσφυσης στο υπόστρωμα και η αιτία της κιμωλίασης είναι η απώλεια της συνοχής των αδρανών ουσιών και των πιγμέντων του χρώματος με το συνδετικό υλικό.
Διαφανές υλικό προεπάλειψης και σταθεροποίησης υποβάθρων Ceretec CT 14


Image 1