ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceroc CC-197 (SP-flussig (DM)

Εταιρεία: Ceresit
Πρόσμικτο στεγανοποιητικό & ρεοποιητικό μπετόν.

Ιδιότητες

Το υλικό κάνει τελείως αδιαπέραστο το μπετόν από κάθε μορφής και πίεσης νερό. Αυξάνει την εργασιμότητα και αντλησιμότητα του μίγματος λόγω των αρίστων ρευστοποιητικών του ιδιοτήτων. Αυξάνει τις αντοχές του μπετόν λόγω δυνατότητας μειώσεως του νερού κατά 10%. Ο συντελεστής W/Z (νερό : τσιμέντο) μένει αναλλοίωτος μια και δεν χρειάζεται να προστίθεται νερό στον αναμίκτη (βαρέλα) κατά την παραλαβή. Εμποδίζει την ενανθράκωση. Δίνει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες στο μπετόν. Δεν επηρεάζει την διαπνοή. Η διαφορά του από τα συνήθη υλικά του εμπορίου είναι ότι εμπεριέχει και την ρεοποιητική ιδιότητα αυξάνοντας τις αντοχές.

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανό μπετόν τοιχίων και δαπέδων υπογείου, κεκλιμένων στεγών δεξαμενών ποσίμου ύδατος, κολυμβητικών δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών. Στεγανό μπετόν υδραυλικών έργων, φραγμάτων, στοών, καναλιών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Στεγανό, αντιδιαβρωτικό μπετόν, πύργων ελέγχου, πύργων εκπομπών, πυλώνων, γεφυρών κλπ.

Τρόπος εφαρμογής

Το Ceroc-CC-197 (DM) προστίθεται στην βαρέλα του έτοιμου σκυροδέματος επί τόπου κατά την παραλαβή σε αναλογία 1% στο βάρος του τσιμέντου (3,0-3,5 kg ανά m3 ) . Λόγω των ρευστοποιητικών ιδιοτήτων του υλικού το νερό ανάμιξης μπορεί να μειωθεί κατά 10% για να επιτευχθούν και αυξημένες αντοχές, πέραν της στεγανότητας. Αν αυτό δεν έχει γίνει μπορεί χάρις στο υλικό να αποφευχθεί τουλάχιστον η πρόσμιξη νερού εργασιμότητας που συνήθως γίνεται κατά την εφαρμογή του μπετόν από τα συνεργεία. Χρόνος ανάμιξης στην βαρέλα: Τουλάχιστον 2,5 λεπτά. Μπετόν: C16/20 και άνω.

Προδιαγραφές

Κρατικό σήμα στεγανοποιητικού μάζης μπετόν. Ευρωπαϊκη πιστοποιηση. Υπέρβαση κρατικών προδιαγραφών άνω του 100%. Αποτελεσματικότητα: Απαίτηση κρατικής προδιαγραφής για απορρόφηση νερού σε τυποποιημένα πρίσματα μπετόν συγκρινόμενα με πρίσματα χωρίς πρόσμικτο :200 gr. Αποτέλεσμα CC-197 : Απορρόφηση μόνον του 1/4 της κρατικής απαίτησης (δηλ.50gr )

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Συσκευασία: Δοχεία των 30 kg.

Κατανάλωση: 1% ως προς το βάρος του τσιμέντου δηλαδή 3,0-3,5 kg/m3 μπετόν. Το μπετόν πρέπει να είναι C16/20 και άνω. Στεγανό τοιχίο μπετόν 20 cm: 700 gr/m2

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 529.2.10