ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceroc CC-189 (Novoc AV)

Εταιρεία: Ceresit
Πρόσμικτο στεγανοποιητικό & υπερρευστοποιητής μάζης μπετόν.

Ιδιότητες

Το υλικό κάνει τελείως αδιαπέραστο το μπετόν από νερό που ασκεί μόνιμη υδροστατική πίεση όπως και σε υγρασίες και εποχιακά νερά εδάφους.Αυξάνει την εργασιμότητα και αντλησιμότητα του μίγματος λόγω των αρίστων ρευστοποιητικών του ιδιοτήτων. Διευκολύνει την δόνηση. Αυξάνει τις αντοχές του μπετόν λόγω δυνατότητας μειώσεως του νερού κατά 10%. Ο συντελεστής W/Z (νερό:τσιμέντο) μένει αναλλοίωτος μια και δεν χρειάζεται να προστίθεται νερό στον αναμίκτη (βαρέλα) κατά την παραλαβή. Εμποδίζει την ενανθράκωση. Δίνει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες στο μπετόν. Δεν επηρεάζει την διαπνοή. Η διαφορά του από τα συνήθη υλικά του εμπορίου είναι ότι εμπεριέχει και την ρεοποιητική ιδιότητα αυξάνοντας τις αντοχές. Γιά τον λόγο αυτόν δεν χρειάζεται να προστίθενται ρευστοποιητές στο μπετόν.

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανό μπετόν τοιχίων και δαπέδων υπογείου, κεκλιμένων στεγών. δεξαμενών ποσίμου ύδατος, κολυμβητικών δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών. Στεγανό, αντιδιαβρωτικό μπετόν, πύργων ελέγχου, πύργων εκπομπών, πυλώνων, γεφυρών κλπ. Σε δεξαμενές μεγάλου βάθους και μπετόν υδραυλικών έργων, φραγμάτων, στοών, καναλιών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων χρησιμοποιούμε το CC-197 (SP-flόssig)

Τρόπος εφαρμογής

Το Ceroc-CC-189(Novoc AV) προστίθεται στην βαρέλα του έτοιμου σκυροδέματος επί τόπου κατά την παραλαβή σε αναλογία 0,5 % στο βάρος του τσιμέντου (1,5-1,9 kg ανά m3 ). Λόγω των ρευστοποιητικών ιδιοτήτων του υλικού το νερό ανάμιξης μπορεί να μειωθεί κατά 10 % για να επιτευχθούν και αυξημένες αντοχές, πέραν της στεγανότητας. Αν αυτό δεν έχει γίνει μπορεί χάρις στο υλικό να αποφευχθεί τουλάχιστον η πρόσμιξη νερού εργασιμότητας που συνήθως γίνεται κατά την εφαρμογή του μπετόν από τα συνεργεία. Χρόνος ανάμιξης στην βαρέλα: Τουλάχιστον 2,5 λεπτά. Μπετόν: C16/20 και άνω. Ελαχίστη περιεκτικότης του μπετόν σε τσιμέντο 350 kg ανά m3 γιά μέγιστο κόκκο 32 mm, ή 400 kg ανά m3 γιά μέγιστο κόκκο 16 mm.

Προδιαγραφές

Συντελεστής απορρόφησης νερού W24 = 0,5 kg/m2t 1/2. Ειδικό βάρος 1,0 kg/lit

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Συσκευασία: Δοχεία των 15 kg. ( περίπου γιά μιά βαρέλα 10 m3 )

Κατανάλωση: 0,5% ως προς το βάρος του τσιμέντου δηλαδή 1,5-1,9 kg ανά m3 μπετόν. Το μπετόν πρέπει να είναι C16/20 και άνω. Στεγανό τοιχίο μπετόν 20 cm: 300 gr/m2