ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cereplan CΝ-96 (estrichfit)

Εταιρεία: Ceresit
Πρόσμικτο βελτιωτικό τσιμεντοκονιών δαπέδου και συστημάτων ενδοδαπεδίου θερμάνσεως. Αυξάνει τις αντοχές επιτρέπει πρώιμη βατότητα, και επίστρωση, πλαστικοποιεί, αποτρέπει την ρηγμάτωση. Επιτυγχάνει συντελεστή W/Z<0,5

Ιδιότητες

Το πρόσμικτο υλικό τσιμεντοκονιών δαπέδου Ceresit- CN 96 βελτιώνει την εργασιμότητα, και την απόδοση αυξάνει τις αντοχές, μειώνοντας 15% το νερό ανάμιξης, αποτρέπει την δημιουργία ρωγμών συρρίκνωσης, επιταχύνει την σκλήρυνση και επιτρέπει πρώιμη βατότητα και επίστρωση του δαπέδου με άλλα υλικά εντός μόλις 16 ωρών.

Πεδίο εφαρμογής

Βελτίωση τσιμεντοκονιών δαπέδου, τσιμεντοκονιών εξομάλυνσης και ρύσεων καθώς και τσιμεντοκονιών ενδοδαπεδίων συστημάτων θέρμανσης.

Τρόπος εφαρμογής

Η ιδανική αναλογία μιας τσιμεντοκονίας δαπέδου είναι συνήθως με σχέση τσιμέντου:άμμο, 1:4. Το CN 96 προσμίγνυται στο μίγμα των ξηρών συστατικών ή στο νερό ανάμιξης. Η δοσολογία είναι 1% στο βάρος του τσιμέντου (500 gr/σακί) ή 1:60 στο νερό ανάμιξης, (330 gr/τενεκέ νερού). Όταν η ανάμιξη γίνεται μηχανικά μπορεί να προστεθεί κατ' ευθείαν στον κάδο του αναμικτήρα. Σε αναμίκτη 100 lit προσθέτουμε 50 kg τσιμέντο +200-250 kg άμμο, +18-20 lit νερό + 0,5 kg CN 96. Σε χειρωνακτική ανάμιξη πρέπει να διαλύεται στο νερό ανάμιξης. Όταν εφαρμόζεται η τσιμεντοκονία πάνω σε παλαιό μπετόν συνιστάται η προεπάλειψη του με μία ιλύ πρόσφυσης.

Προδιαγραφές

Κρατικό πιστοποιητικό ελέγχου υλικών Nr.310736 395 MPA Ειδ. βάρος: 1,12

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Δοχεία 3,7 - 14 kg

Κατανάλωση: 50 gr/m2 για κάθε cm πάχους.

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 543.2.2